องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

วัด/โรงเรียน

การศึกษา
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร มีโรงเรียนที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา   เขต  5 (สพท. นม.5)   จำนวน  4  โรงเรียน  คือ
1.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่
2.  โรงเรียนบ้านคูเมือง
3.  โรงเรียนบ้านบุตะโก

นอกจาก นั้น  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตรยังมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  1  ศูนย์  ได้แก่   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร


ศาสนา
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง เกษตร  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและมีศาสนสถาน  จำนวน  5  แห่ง  คือ  วัดบ้านหนองไผ่    วัดบ้านคูเมือง   วัดบ้านเมืองทอง   วัดบ้านตะโก    วัดบ้านโนนเกษตร