คะแนน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร

56.58 คะแนน

ระดับผลการประเมิน

D

Created with Highcharts 9.1.2050100
การปฏิบัติหน้าที่
88.85
การใช้งบประมาณ
85.10
การใช้อำนาจ
88.80
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
83.44
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
82.83
คุณภาพการดำเนินงาน
79.88
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
75.06
การปรับปรุงการทำงาน
79.16
การเปิดเผยข้อมูล
30.89
การป้องกันการทุจริต
6.25
10
undefined

คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด

คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน
1 การปฏิบัติหน้าที่ 88.85
2 การใช้อำนาจ 88.80
3 การใช้งบประมาณ 85.10
4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 83.44
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 82.83
6 คุณภาพการดำเนินงาน 79.88
7 การปรับปรุงการทำงาน 79.16
8 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 75.06
9 การเปิดเผยข้อมูล 30.89
10 การป้องกันการทุจริต 6.25
คะแนนสูงสุด

88.85

คะแนน
คะแนนต่ำสุด

6.25

คะแนน
สภาพแวดล้อมการทำงานของเจ้าหน้าที่ในหหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563

สภาพแวดล้อมการทำงานของเจ้าหน้าที่ในหหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563

จำนวนบุคลากร

จำนวนบุคลากร

Created with Highcharts 9.1.2ระยะเวลาการปฏิบัติงาน(ปี)จำนวน(คน)เพศชายเพศหญิงเพศอื่นๆ1 - 5 ปีุ6 - 10 ปี11 - 20 ปีมากกว่า 20 ปี0246810

ความสุขในการทำงาน

ความสุขในการทำงาน

30.00%
56.67%
13.33%
0.00%
30.00% 56.67% 13.33% 0.00%