องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ภาพกิจกรรม


การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีคุณธรรม จริยธรรม แก่พนักงานเจ้าหน้าที่

วันที่  11  มกราคม  2565  เวลา  14.00 น.  นายฉัตรธรรม  หร่ายกลาง นายก อบต.เมืองเกษตรร่วมกับคณะผู้บริหาร อบต. เมืองเกษตร ได้จัดประชุมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างทัศนคดิ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ มีจิตสำนึกที่ดี รู้รับผิดชอบต่อหน้าที่ การปรับตัวและเตรียมพร้อม ปลูกฝังแนวคิดและวิธีทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข ไม่ฝืนหลักสัจธรรมความจริงและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ตระหนักเห็นคุณค่าในหน้าที่และความสำคัญ ทำตนให้เป็นที่รักและที่พึ่งพาเพิ่งพิง ให้เกิดภาพลักษณ์ของสถานที่ทำงาน และตัวบุคคล ให้เป็นที่เชื่อมั่นต่อพี่น้องประชาชน ว่าเราจะสามารถดูแลได้ตาม นโยบายของทีมผู้บริหารและของรัฐบาล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความคุ้นเคย ให้ได้ทราบถึงอำนาจหน้าที่ของแต่ละบุคคลเพื่อความสะดวกในการประสานงานติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน