องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ภาพกิจกรรม


ร่วมปฏิบัติงานจุดตรวจบูรณาการ

วันที่ 29 ธันวาคม - 4 มกราคม  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตรร่วมกับอำเภอขามสะแกแสง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเมืองทอง  ตำรวจภูธรขามสะแกแสง  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนร่วมกันตั้งจุดตรวจบูรณาการและจุดบริการประชุาชน เพื่อป้องกันอุบัติภัยและอำนวยความสะดวกในช่วงเทศกาลปีใหม่  พ.ศ. 2565