องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ภาพกิจกรรม


ประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

วันที่  11  มกราคม  2565  เวลา  09.30 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตรได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร ในสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร สมัยสามัญสมัยที่ 1  ครั้งที่ 1   โดยได้กำหนดนโยบายการพัฒนา  6  ด้านดังนี้  1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  3. นโยบายด้านสังคม   การศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม  4.นโยบายด้านสาธารณสุขและกีฬา  5.นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6.นโยบายด้านการเมืองการบริหาร  และสภาองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตรมีมติคัดเลือกสมาชิกสภาเพื่อเข้าเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด