องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ภาพกิจกรรม


เข้าร่วมกิจกรรมการตรวจประเมินศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน

วันที่​ 20​ มกราคม​ 2565​  กรมคุ้มคองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน​ กระทรวงยุติธรรมเข้าประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชนชน​  การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียร้อย