องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ภาพกิจกรรม


มอบเงินช่วยเหลือประชาชนทีประสพสาธารณภัยฉุกเฉิน

ในวันที่ 29 พฤษภาคม  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตรมอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่ประสพภัยพิบัติฉุกเฉิน (วาตภัย)  ให้แก่ผู้ประสพภัยจำนวน  1  ราย  เป็นเงิน  3,080.- บาท