องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ภาพกิจกรรม


เดินรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน7หมู่บ้านภาคีเครือข่ายตำบลเมืองเกษตร

อบต.เมืองเกษตรร่วมกับภาคเครือข่ายตำบลเมืองเกษตรร่วมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือกออกในชุมชน  7  หมู่บ้าน  นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านคูเมือง  อสม.  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา และพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองเกษตร  ร่วมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก