องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ภาพกิจกรรม


การติดตั้งกระจกโค้งจราจรป้องกันอุบัติเหตุ

วันที่  9  สิงหาคม  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร เห็นถึงความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  จึงดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อติดตั้งกระจกโค้งจราจรเพื่อความปลอดภัยของประชาชน บริเวณสามแยกถนนที่มีทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ดีหรือมุมอับสายตา  บ้านคูเมือง  จำนวน  2  จุด