องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ภาพกิจกรรม


สำรวจถนน ท่อระบายน้ำที่ชำรุดภายในตำบลเมืองเกษตร


สำรวจท่อระบายน้ำชำรุด ถนนชำรุด หมู่ที่ 2  และหมู่ที่  6

วันที่  9  สิงหาคม  2565  งานสำรวจท่อระบายน้ำชำรุด ถนนชำรุด  หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 นำโดยท่านนายกฉัตรธรรม  หร่ายกลาง คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  และเจ้าหน้าที่กองช่าง