องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ภาพกิจกรรม


ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างภายในตำบลเมืองเกษตร

วันที่  9  สิงหาคม 2565 กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร  ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร  ให้ได้รับความสะดวกในการสัญจร ทั้งมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเวลากลางคืน