องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ภาพกิจกรรม


กิจกรรมวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล้ก อบต.เมืองเกษตร

 วันที่ 11 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร  ร่วมกับศูนย์พัมนาเด็กเล็กตำบลเมืองเกษตร  จัดกิจกรรมโครงการวันแม่แห่งชาติ  เพื่อให้เด็กทุกคนได้แสดงความกตัญญูต่อผู้ให้กำเนิดเป็นการปลูกฝังให้เด็กได้แสดงความรักและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูกเพื่อก่อเกิดความรักความผูกพัน