องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ภาพกิจกรรม


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร สมัยที่ 3/65

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร  กำหนดการประชุมสมัยสามัญ  ครั้งที่  3  ประจำปี  2565  ระหว่างวันที่  8 - 22  สิงหาคม  2565