องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ภาพกิจกรรม


ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2565

วันที่  18  สิงหาคม  2565  นายฉัตรธรรม  หร่ายกลาง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร ได้เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมหลักสูตรส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และการดำเนินฃีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ประจำปี งบประมาณ  พ.ศ. 2565  โดยมี จ.ส.ต.นรินทร์  ชุพันดุง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร  เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม  มีผู้เข้าร่วมอบรม  50  คน