องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ภาพกิจกรรม


โครงการพัฒนาเยาวชนไทยหางไกลยาเสพติด ปี 2565

วันที่ 31  สิงหาคม  2565   นายประคอง  มิขุนทด  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร  ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตรเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเยาวชนไทย  ห่างไกลยาเสพติด  ประจำปี  2565  ซึ่งจัดโดยสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร  มีนักเรียนเข้าอบรมจำนวน  90  คน  เป็นนักเรียนจากโรงเรียนบ้านคูเมืองและบ้านบุตะโก  ซึ่งคาดหวังว่าน้อง ๆ เยาวชนจะได้รับความรู้ความเข้าใจและโทษภัยของยาเสพติดมากยิ่งขึ้น