องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ภาพกิจกรรม


แก้ไขปัญหาไฟฟ้าแสงสว่างให้แก่ประชาชน หมู่ที่ 1

วันนี้ (11  ตุลาคม  2565)  กองช่างได้จัดเจ้าหน้าที่ออกดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบ้านหนองไผ่  เพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน