องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ภาพกิจกรรม


การตรวจติดตามงานก่อสร้างถนนในพื้นที่

วันนี้  (11 ตุลาคม  2565)  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร  คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ออกตรวจติดตามการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ