องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ภาพกิจกรรม


ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน

วันที่ 12 สิงหาคม 2565  กองช่าง อบต.เมืองเกษตรได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณภายในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน