องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ภาพกิจกรรม


ออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ

วันนี้(2 พฤศจิกายน) 2565  อบต.เมืองเกษตรออกสำรวจและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในตำบลเมืองเกษตร