องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ภาพกิจกรรม


ร่วมรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

     องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร เชิญชวนข้าราชการ พนักงาน ร่วมรณรงค์ส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย และสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทย ตามนโยบายจังหวัดนครราชสีมา 

# ผ้าไทยโคราช

# ผ้าทอโคราช

# ผ้าไทยใส่สบาย