องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ภาพกิจกรรม


ร่วมรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2565

     นำโดย นายฉัตรธรรม  หร่ายกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร พร้อมข้าราชการและพนักงาน ลูกจ้าง ร่วมรณรงค์ส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย ด้วยการส่วมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

# ผ้าไทยโคราข

# ผ้าทอโคราช

# ผ้าไทยใส่สบาย