องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ภาพกิจกรรม


ประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร ( ชั้น ๒ )