องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ภาพกิจกรรม


์No Gift Policy

เมื่อวันที่  17  กุมภาพันธ์  2566  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษร นำโดยนายฉัตรธรรม หร่ายกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร ร่วมกับประธานสภา สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน รวมพลังแสดงจำนงสุจริต และนโยบาย No Gift Policy พร้อมขับเคลื่อนการบริหารงานตามสุจริต โปร่งใส่ และตรวจสอบได้ "ไม่รับของขวัญในเทศกาลต่าง ๆ" ขอรับเพียงคำอวยพร และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้