องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22   ต่อไป ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ 416-63-0028 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านนายหันถึงบ้านนายก้อน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านนายหันถึงบ้านนายก้อน บ้านตะโก หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


รายงานจัดซื้อ ประจำเดือน มีนาคม 2567
รายงานจัดซื้อ ประจำเดือน มีนาคม 2567

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2567
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2567

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2567
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการรายบุคคลภายนอกปฏิบัติงานธุรการกองช่าง
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการรายบุคคลภายนอกปฏิบัติงานธุรการกองช่าง ประจำเดือน เม.ย.-ก.ย.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานแผนที่ภาษีของกองช่าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานแผนที่ภาษีของกองช่าง ประจำเดือน เมษายน-กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายหัน ถึงบ้านนายก้อน หมู่ 3
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายหัน ถึงบ้านนายก้อน บ้านตะโก หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินซอยตาจุน บ้านหนองโบสถ์ หมู่ 7
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินซอยตาจุน บ้านหนองโบสถ์ หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินซอยตาจุน บ้านหนองโบสถ์ หมู่ 7
ระกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินซอยตาจุน บ้านหนองโบสถ์ หมู่ 7โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง กรมธนารักษ์
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง กรมธนารักษ์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง