องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

รายงานผลการดำเนินงาน
  | 1 | 2   ต่อไป 
รายงานฐานข้อมูลสุนัขและแมว ปี 2565


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมโภชนาการให้กับนักเรียน ปีงบประมาณ 2565
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร ดำเนินการโดย โรงเรียนบ้านบุตะโก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยตำบลเมืองเกษตร ปี 2565
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร ดำเนินการโดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองทอง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและพระสงฆ์ปี2565
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร ดำเนินการโดย ชมรม อสม.ตำบลเมืองเกษตร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนจิตอาสาพัฒนาความรู้ เรื่องอาหาร
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร ดำเนินการโดย โรงเรียนบ้านคูเมือง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  รายงานผลการดำเนินงานโครงการลดภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยโรคเรื้อรังตำบลเมืองเกษตร ปี2565
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร ดำเนินการโดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองทอง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  รายงานผลการดำเนินงานโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ปี2565
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร ดำเนินการโดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองทอง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  รายงานผลการดำเนินงานโครงการยา 8 ขนานสังหารโรค NCDs ตำบลเมืองเกษตร ปีงบประมาณ2565
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร ดำเนินการโดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองทอง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนตำบลเมืองเกษตร ปีงบประมาณ 2565
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร ดำเนินการโดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองทอง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

นโยบายการตรวจสอบ
ประจำปี 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564


เอกสารที่เกี่ยวข้อง