องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

กิจการสภา
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6   ต่อไป 
รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองเกษตร สมัยสามัญที่ 3/2566 ครั้งที่ 3
รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองเกษตร สมัยสามัญที่ 3/2566 ครั้งที่ 3

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองเกษตร สมัยสามัญที่ 3/2566 ครั้งที่ 2
รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองเกษตร สมัยสามัญที่ 3/2566 ครั้งที่ 2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองเกษตร สมัยสามัญที่ 3/2566 ครั้งที่ 1
รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองเกษตร สมัยสามัญที่ 3/2566 ครั้งที่ 1

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ส่งประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร สมัยสามัญ สมัยที่3 ปี2566
ขอส่งประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ สมัยที่3 ปี 2566
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง