องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ความรู้ภายในองค์กร
  | 1 | 2   ต่อไป 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เอกสารเผยแพร่ ต.ค. - ธ.ค. 2563 (การลา)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แผ่นพับงานบุคคล


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แผนองค์ความรู้ปี2561-2563


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
ค่าเช่าบ้าน2562


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  คู่มือการบริหารงานบุคคล


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  คู่มือการทำบัตรข้าราชการ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง