องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20   ต่อไป 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อเมนท์ระบบประปาบ้านตะโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อเมนท์ระบบประปาใหม่บ้านตะโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังโรงเรียนบ้านหนองไผ่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศราคากลางโครงการวางท่อเมนท์ระบบประปาใหม่ภายในหมู่บ้านตะโก
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อเมนท์ระบบประปาใหม่ภายในหมู่บ้านตะโก หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังโรงเรียนบ้านหนองไผ่ จากต้นซอย-สุดซอย บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายอะคริลิค OSS
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายอะคริลิค OSS

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองช่าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองช่าง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน พ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน พ.ย. 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศพด.เมืองเกษตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศพด.เมืองเกษตร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร กองช่าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร กองช่าง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคล
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคล ทำความสะอาดสถานที่ราชการ อบต.เมืองเกษตร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศพด.อบต.เมืองเกษตร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคล
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคล เพื่อปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ ในสำนักปลัด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคล
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการ และปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคล
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ดูแล บำรุงรักษาตกแต่งสวนบริเวณที่ทำการ อบต.เมืองเกษตร และงานอื่นๆในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคล
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการ และปฏิบัติงานด้านอื่นๆ สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคล
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ศพด. อบต.เมืองเกษตร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง