องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ข่าวประชาสัมพันธ์
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24   ต่อไป 


สัญญาจ้าง เลขที่ 19 / 2565


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


สัญญาจ้าง เลขที่ 18 / 2565


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


สัญญาจ้าง เลขที่ 17 / 2565


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


สัญญาจ้าง เลขที่ 16 / 2565


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


สัญญาจ้าง เลขที่ 15 / 2565


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


สัญญาจ้าง เลขที่ 14 / 2565


เอกสารที่เกี่ยวข้อง