องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ข่าวประชาสัมพันธ์
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20   ต่อไป 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฯ(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2564)
ประกาศให้ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ฉบับปรุงปรุง ครั้งที่ 1/2564)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔
การยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๔
สัญญาจ้างเลขที่ 8 / 2564


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  สัญญาจ้างเลขที่ 7 / 2564


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

สัญญาจ้างเลขที่ 6 / 2564


เอกสารที่เกี่ยวข้อง