องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ข่าวประชาสัมพันธ์
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20   ต่อไป 
สัญญาจ้างเลขที่ 5 / 2564


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  สัญญาจ้างเลขที่ 1 / 2564


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาอบต.
ประกาศประชาสัมพันะ์รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่1/2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาษีป้าย (ฉบับใหม่ 2564)
ภาษีป้าย (ฉบับใหม่ 2564)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่2-63
ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่2-63

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างสายผู้บริหาร
ประกาศประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างสายผู้บริหาร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

สัญญาจ้างเลขที่ 18 / 2563


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
สัญญาเลขที่ 15 / 2563


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
รับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริการส่วนตำบลเมืองเกษตร จำนวน 2 อัตรา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง