องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ข่าวประชาสัมพันธ์
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24   ต่อไป 

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน
ปค.4

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


สัญญาจ้าง เลขที่ 6 / 2565


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    สัญญาจ้าง เลขที่ 5 / 2565


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    

สัญญาจ้าง เลขที่ 4 / 2565


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


รายงานการประชุมเกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร
รายงานการประชุมเกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    
สัญญาจ้าง เลขที่ 3 / 2565


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


สัญญาจ้าง เลขที่ 2 / 2565


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    

รายงานผลการถูกชี้มูลความผิดจากหน่วยตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการถูกชี้มูลความผิดจากหน่วยตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


สัญญาจ้าง เลขที่ 1 / 2565


เอกสารที่เกี่ยวข้อง