องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ข่าวประชาสัมพันธ์
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16   

ประกาศประชาสัมพันธ์การประชาคมแผนชุมชนและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)
แผนการออกประชาคมแผนชุมชนและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าปฏิบัติงานโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าปฏิบัติงาน ตามโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2559

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
งานวันท้องถิ่นไทย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่อบต.เมืองเกษตร ร่วมกิจกรรมงานวันท้องถิ่นไทยเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทีั่ทรงยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศรับสมัครนักเรียนทำงาน


เอกสารที่เกี่ยวข้อง