องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17   ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านหน้า
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านหน้าและจัดทำป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เมืองเกษตร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างลูกรัง
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง ซอยยายเปลื้อง บ้านตะโก หมู่ที่ 3

เอกสารที่เกี่ยวข้อง