องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20   ต่อไป 


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ฯ จัดซื้ออาหารเสริม (นม)
ภาคเรียนที่ 2 /2559

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

แบบจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 (ผด. 5)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แบบจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 (ผด. 2)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แบบจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 (ผด. 1)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง