องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ข่าวประชาสัมพันธ์
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20   ต่อไป 


ข้อบัญญัติ การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566
ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศ ให้ใช้ข้อบัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
ประกาศ ให้ใช้ข้อบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  เผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2567

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.เมืองเกษตร ประจำเดือน กันยายน 2566
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.เมืองเกษตร ประจำเดือน กันยายน 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.เมืองเกษตร ประจำเดือน สิงหาคม 2566
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.เมืองเกษตร ประจำเดือน สิงหาคม 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  รายงานการช่วยเหลือประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือจากการเกิดสาธารณภัย (วาตภัย)
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากการเกิดสาธารณภัย (วาตภัย)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.เมืองเกษตร ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.เมืองเกษตร ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในบ้านเมืองทอง (e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์ (e-bidding) 2/2566
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร (e-bidding) เลขที่ ed 2/2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร (e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติคคอนกรีต หมู่ที่ 6
รายงานการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติคคอนกรีตภายในบ้านเมืองทอง หมู่ที่ 6

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  Big Cleaning Day
Big Cleaning Day

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.เมืองเกษตร ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.เมืองเกษตร ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  อาสาทำความดี 31 ปี กรมคุมประพฤติ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน"
อาสาทำความดี 31 ปี กรมคุมประพฤติ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สำนักงานคุมประพฤตินครราชสีมา อบต.เมืองเกษตร อาสาสมัครคุมประพฤติและภาคีเครือข่ายภาคประชาชน

ธนาคารขยะชุมชน
วันที่ 30 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตรร่วมกับชุมชน เปิดรับฝาก-ขาย ธนาคารขยะ หมู่ 3 บ้านตะโก หมู่ 4 บ้านโนนตำหนัก และ หมู่ 7 บ้านหนองโบสถ์

กลุ่มดอกไม้จันทน์ สบู่ ยาหม่อง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร
กลุ่มทำดอกไม้จันทร์ ทำสบู่ ทำยาหม่อง เป็นของชำร่วย