องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

กิจการสภา
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6   ต่อไป หนังสื่องรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ ครั้งที่1-64
รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ ครั้งที่1-64

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
หนังสือเชิญประชุมสภาอบต.สมัยวิสามัญ สมัยที่1-64
หนังสือเชิญประชุมสภาอบต.สมัยวิสามัญ สมัยที่1-64

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/64
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/64 ครั้งที่2และ3

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/64 ครั้งที่1
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/64 ครั้งที่1

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  หนังสือรายงานการประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยที่2/64
หนังสือรายงานการประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยที่2/64

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2/64
หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2/64

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  หนังสือส่งประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2/64
หนังสือส่งประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2/64

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  หนังสือส่งประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2/64
หนังสือส่งประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2/64

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2/64
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2/64

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  พรบ.สภาตำบล พ.ศ. 2562


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ระเบียบงบประมาณอปท.พ.ศ.2563


เอกสารที่เกี่ยวข้อง