องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

กิจการสภา
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5   ต่อไป 
พรบ.สภาตำบล พ.ศ. 2562


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ระเบียบงบประมาณอปท.พ.ศ.2563


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุนอปท.


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/64
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/64

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1/64
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1/64

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  หนังสือประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1/64
หนังสือประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1/64

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  หนังสือส่งเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1/64
หนังสือส่งเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1/64

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่1/2563
ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่1/2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/63
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/63

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  หนังสือรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่1/63
นังสือรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่1/63

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  หนังสือส่งประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่1/63
หนังสือส่งประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่1/63

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  หนังสือเชิญประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่1/63
หนังสือเชิญประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่1/63

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563
ประกาศสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/63
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/63

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประชาสัมพันธ์รายงานประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3/63
xระชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3/63

เอกสารที่เกี่ยวข้อง