องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

แผนพัฒนาสามปี
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3   ต่อไป 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.(2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
คำนำ สารบัญ เพิ่มเติม แผน61-64 ฉบับที่ 3

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.(2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แบบ ผ.07 แผน 4 ปี 61-64 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.(2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
แบบบัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ. 08 แผน 61-64 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.(2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
แบบรายละเอียดโครงการ แบบ ผ. 01 แผน 4 ปี 61-64 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.(2561-2564)
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แบบ ผ.07 แผน 4 ปี 61-64

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.(2561-2564)
แบบบัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ. 08 แผน 4 ปี 61-64

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.(2561-2564)
แบบรายละเอียดโครงการ แบบ ผ. 06 แผน 4 ปี 61-64 (ไม่ใช้งบประมาณ)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.(2561-2564)
แบบรายละเอียดโครงการ แบบ ผ. 05 แผน 4 ปี 61-64 (ประสานจังหวัด)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. (2561-2564)
แบบรายละเอียดโครงการ แบบ ผ. 03 แผน 4 ปี 61-64 (ประสานแผน อบจ.)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.(2561-2564)
แบบรายละเอียดโครงการ แบบ ผ. 02 แผน 4 ปี 61-64 (อุดหนุน อปท. หรือหน่วยงานอื่น)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.(2561-2564)
แบบรายละเอียดโครงการ แบบ ผ. 01 แผน 4 ปี 61-64

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.(2561-2564)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง