องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

แผนอัตรากำลัง
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4   ต่อไป 
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในกองช่าง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในกองคลัง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในสำนักปลัดอบต.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศ กำหนดงานและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในอบต.
ประกาศ กำหนดงานและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในอบต.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศให้ใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปีฯ
ให้ใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศการแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการฯ
ประกาศแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ประเภทและระดับตำแหน่งฯ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานครู
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานครู

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศกำหนดวันลา
ประกาศกำหนดวันลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1-64

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  หนังสือส่งแผนอัตรากำลัง3ปี (พ.ศ.2564-2566)
หนังสือส่งแผนอัตรากำลัง3ปี (พ.ศ.2564-2566)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  หนังสือส่งร่างแผนอัตรากำลัง3ปี
หนังสือส่งร่างแผนอัตรากำลัง3ปี (พ.ศ.2564-2566)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ2563
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ(ขนาดกลางเป็นสามัญ)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  คำสั่งมอบหมายหน้าที่พนักงาน
คำสั่งมอบหมายหน้าที่พนักงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างสายผู้บริหาร
ประกาศประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างสายผู้บริหาร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566
แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (2564-2566)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  คำสั่งมอบหมายหน้าที่2560
คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้ข้าราชการของแต่ละส่วนราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  คำสั่งมอบหมายหน้าที่2559
คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้ข้าราชการของแต่ละส่วนราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง