องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ข้อบัญญัติงบประมาณ
 ย้อนกลับ | 1 | 2   
ข้อบัญญัติงบประมาณ 2562


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


ประกาศให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประปีงบประมาณ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตรได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่่ายประจำปี 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตรได้ประกาศให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณฯ ประจำปี 2559 ผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยการอนุมัติของนายอำเภอขามสะแกแสง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง