องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

คู่มือประชาชน
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3   ต่อไป 

การรับชาระภาษีป้าย


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


การแจ้งถมดิน


เอกสารที่เกี่ยวข้อง