องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

กฏหมายน่ารู้
 ย้อนกลับ | 1 | 2   


การรักษาวินัย


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  การบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  การเบิกจ่ายเงิน


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ระเบียบพัสดุ2560


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ระเบียบวันลา


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ค่าการศึกษาบุตร


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ค่ารักษาพยาบาล


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ค่าเช่าบ้าน2562


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  งานบริหารงานบุคคล


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  กฏหมายท้องถิ่น
กฎหมายท้องถิ่น