องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลด้าน Competency
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3   ต่อไป 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  เจ้าพนักงานสาธารณสุข


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  เจ้าพนักงานธุรการ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  นายช่างโยธา


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  นักวิชาการศึกษา


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  เจ้าพนักงานธุรการ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  นักวิชาการพัสดุ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  นักวิชาการจัดเก็บรายได้


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  นักวิชาการเงินและบัญชี


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  นักพัฒนาชุมชน


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  นักทรัพยากรบุคคล


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
นักบริหารงานการศึกษา


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  นักบริหารงานช่าง


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  นักบริหารงานการคลัง


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  นักบริหารงานทั่วไป


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  นักบริหารงานท้องถิน


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ทอสอบ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง