องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ภาพกิจกรรม
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7   ต่อไป 


ประชุมสภาอบต.เมืองเกษตร สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
ประชุมสภาอบต.เมืองเกษตร สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

ภาพประกอบ      ประชุมสภาอบต.เมืองเกษตร ครั้งแรก ประจำปี 2565
ประชุมสภาอบต.เมืองเกษตร ครั้งแรก ประจำปี 2565

ภาพประกอบ      

ประชุมสภาอบต.เมืองเกษตร สมัยวิสามัญ สมัยที่1/64
ประชุมสภาอบต.เมืองเกษตร สมัยวิสามัญ สมัยที่1/64 28 กันยายน 2564

ภาพประกอบ      

ประชุมสภาอบต.เมืองเกษตร สมัยสามัญ สมัยที่2/64
ประชุมสภาอบต.เมืองเกษตร สมัยสามัญ สมัยที่2/64

ภาพประกอบ