องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ข่าวประชาสัมพันธ์
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20   ต่อไป 


แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2566


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  เผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
ร่วมพิธีตักบาตรถวายพระกุศล
ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ วัดบุละกอ

ประชุมคณะกรรมการพุทธสมาคม
ประชุมคณะกรรมการพุทธสมาคมโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  โครงการส่งเสริมสุขภาพและเสริมสร้างพลังใจผู้สูงอายุในภาะการณ์ระบาด ปี 2565
โครงการส่งเสริมสุขภาพและเสริมสร้างพลังใจผู้สูงอายุในภาวะการณ์ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
สิทธิประโยชน์ของผู้พิการ
สิทธิประโยชน์ของผู้พิการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง
รายชื่อผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุติดเตียง ตำบลเมืองเกษตร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยวาตภัย
มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยวาตภัย

สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปี 2565
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร ได้จัดตั้งศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข์ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  โครงการพัฒนาเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด
วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร เวลา 09.00 น . นายฉัตรธรรม หร่ายกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตรได้เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาเยาวชนไทยห่างไกลยาเ