องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ข่าวประชาสัมพันธ์
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17   ต่อไป 

การขยายระยะเวลา ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
การขยายระยะเวลา ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2566


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เรื่อง ที่ดินรกร้างว่างเปล่าไม่ทำประโยชน์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. (ITA) 2565
รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สัญญาจ้าง เลขที่ 22 / 2565


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
สัญญาจ้าง เลขที่ 19 / 2565


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  สัญญาจ้าง เลขที่ 18 / 2565


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  สัญญาจ้าง เลขที่ 17 / 2565


เอกสารที่เกี่ยวข้อง