องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ข่าวประชาสัมพันธ์
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24   ต่อไป 
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๗
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๗

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.เมืองเกษตร ประจำเดือน มกราคม 2567
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.เมืองเกษตร ประจำเดือน มกราคม 2567

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


รณรงค์ประชาสัมพันธ์ห้ามเผาในที่โล่ง
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ห้ามเผาในที่โล่ง

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติไทย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติไทย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


กิจกรรมวันครู 2567
วันที่ 16 มกราคม 2567 จัดกิจกรรมวันครู 2567 ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    
กิจกรรมวันเด็ก 2567
กิจกรรมวันเด็ก 2567

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    
คำสั่งที่ 1/2567
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


คำสั่งที่ 348
รับโอน พนักงานส่วนตำบล (สายงานผู้ปฏิบัติ)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


คำสั่งที่ 31 ให้พนง.ส่วนตำบลพ้นจากการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
คำสั่งที่ 31 ให้พนง.ส่วนตำบลพ้นจากการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผูือำนวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผูือำนวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


คำสั่งให้พนักงานจ้างตามภารกิจพ้นจากการปฏิบัติงาน
คำสั่งให้พนักงานจ้างตามภารกิจพ้นจากการปฏิบัติงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต.
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดอบต.
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดอบต.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง