องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

รายงานการเงิน-การคลัง
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6   ต่อไป 
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  งบรับจ่าย ประจำเดือนกันยายน 2560


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  งบรับจ่าย ประจำเดือนกันยายน 2560


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2560


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2559


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2559


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2559


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2559


เอกสารที่เกี่ยวข้อง