องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

รายงานการเงิน-การคลัง
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6   ต่อไป รายงานงบแสดงฐานะการเงิน


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  งบรับจ่าย ประจำเดือนกันยายน 2560


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  งบรับจ่าย ประจำเดือนกันยายน 2560


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2560


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2559


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2559


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2559


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2559


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2559


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2559


เอกสารที่เกี่ยวข้อง