องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ประกาศ / คำสั่ง
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5   ต่อไป 
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ๑๕ ม.ค.๖๔
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ ตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒๕๖๒

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๓
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


ประกาศ แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๓
แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 26 พฤษภาคม 2563
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก้บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


ประกาศแบบบัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2563 (ภ.ด.ส.3) 26พ.ย.62
แบบบัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    
ประกาศ มาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมฯ
ประกาศ เรื่อง มาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง