องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

กิจการสภา
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5   ต่อไป 
ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่3/2563
ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่3/2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาอปท.พ.ศ.2548
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาอปท.พ.ศ.2548

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯพ.ศ.2561
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯพ.ศ.2561

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯพ.ศ.2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯพ.ศ.2547

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯพ.ศ.2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯพ.ศ.2560

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณฯ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่6)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  กฏหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กฏหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศ เรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4/62
ประกาศ เรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4/62

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  รายงานการประชุมสภาอบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/62
รายงานการประชุมสภาอบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/62

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  รายงานการประชุมสภาอบต. สมัยที่4/62
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4/62

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2/2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1/2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/63
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2/2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1/63
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2/2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่2/2563
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2/2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่1/2563
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1/2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง