องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

แผนพัฒนาสามปี
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3   
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร (พ.ศ.2559-2561)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
อบต.เมืองเกษตรได้ดำเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) โดยผ่านความเห็นชอบของสภา อบต.เมืองเกษตร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง