องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4   ต่อไป 

รายงานผลการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2564


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะฯ ประจำปี 2564
มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
ประกาศ มาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมฯ 2564
มาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


ประกาศ
มาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของ อบต.เมืองเกษตร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง