องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ภาพกิจกรรม
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9   ต่อไป 

การประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
ประชุมแจ้งแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติงาน และข้อ)ฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัย และการจัดกิจกรรมด้สนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ภาพประกอบ    กลุ่มดอกไม้จันทน์ตำบลเมืองเกษตร
อบต.เมืองเกษตรสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพของกลุ่มดอกไม้จันทน์ตำบลเมืองเกษตร

ภาพประกอบ