องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

รายงานการเงิน-การคลัง
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6   ต่อไป 

งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2559


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2559


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2559


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2559


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
งบทดลอง ประจำปี 2559


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือน ปี 2559


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2559


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2558


เอกสารที่เกี่ยวข้อง